V. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DONJI KUKURUZARI ( 10.12.2021. )

SAZIV I ODLUKE
Saziv Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem Obrazac Programa Tablica V1 I. izmjene i dopune Odluke o mjerilima i kriterijima za obračun plaća službenika i namještenika u JUO I. izmjene i dopune Programa razvoja sporta i rekreacije za 2021. godinu I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu ) II. izmjene i dopune Programa organizacije i provođenja zaštite i spašavanja na području Općine Donji Kukuruzari za 2021. godinu III. izmjene i dopune Programa socijalne skrbi za 2021. godinu Program utroška sredstava komunalnog doprinosa u 2022. godini Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini Program utroška sredstava komunalne naknade u 2022. godini Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2022. godini Program građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini Program održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini Program razvoja sporta i rekreacije u Općini Donji Kukuruzari za 2022. godinu Program socijalne skrbi Općine Donji Kukuruzari za 2022. godinu Program promicanja kulture u Općini Donji Kukuruzari za 2022. godinu Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske tijekom 2022. godine Program provođenja zaštite i spašavanja na području Općine Donji Kukuruzari za 2022. godinu Odluku o izvršavanju Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2022. godinu Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Donji Kukuruzari za 2022. godinu
Skip to content