Odluke i pravilnici Općine Donji Kukuruzari

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama ” Službeni vjesnik ” br. 32/22

Odluka o komunalnoj naknadi – ” Službeni vjesnik ” br. 07/08 , 14/19

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi  – ” Službeni vjesnik” br. 51/14, 43/19 

Odluka i vrijednosti boda – ” Službeni vjesnik ” br. 03/02 , 14/19

Odluka o komunalnom doprinosu – ” Službeni vjesnik ” br. 08/1042/11,  02/12, 14/19

Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu  – ” Službeni vjesnik” br. 43/19

Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće na djelu koji se odnosi za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada – ” Službeni vjesnik ” br. 40/04

Odluka o komunalnom redu – ” Službeni vjesnik” br. 16/97, 43/19

Odluka o komunalnim djelatnostima od lokalnog značaja – ” Službeni vjesnik ” br. 36/13

Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti temeljem pisanog ugovora – ” Službeni vjesnik ” br. 36/13

Odluka o povjeravanju obavljanja kom. djelatnosti komunalnom poduzeću u većinskom vlasništvu Općine Donji Kukuruzari – ” Službeni  vjesnik” br. 36/13

Plan gospodarenja otpadom Općine Donji Kukuruzari – ” Službeni vjesnik ” br. 40/15, 55/15

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA U OPĆINI DONJI KUKURUZARI
PRAVILNIK O STIPENDIRANJU STUDENATA NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KUKURUZARI

ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENIKA ZA ETIKU

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA      : 114-06/12-01/01

UURBROJ : 2176/07-03/1-12-2

 

Na temelju članka 15. Etičkog kodeksa državnih službenika ( „ Narodne novine „ br. 40/11 i 13/12 ) i članka 18 Etičkog kodeksa službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Kukuruzari ( KLASA : 114-06/12-01/01; URBROJ : 2176/07-03/1-12-1 od 01.12.2012 godine ) Općinski načelnik općine Donji Kukuruzari dana 03. prosinca 2012. godine donosi

 

ODLUKU

o imenovanju Povjerenika za etiku

Članak 1.

Službenica Nikolina Kolarević zaposlena u Općini Donji Kukuruzari na radnom mjestu administrativnog referenta, na neodređeno vrijeme, broj telefona/fax-a : 044/857-021,

857-022; e-mail : opcina.donji.kukuruzari@sk.t-com.hr., imenuje se POVJERENIKOM za etiku Općine Donji Kukuruzari ( u daljnjem tekstu : Općina ).

Članak 2.

Prava i obveze povjerenika za etiku :

 

– prati primjenu Etičkog kodeksa u Općini

– promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima službenika i namještenika te odnosima

službenika i namještenika prema građanima

– zaprima pritužbe službenik, namještenika i građana na neetičko ponašanje i postupanje

službenika i namještenika

– provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe

– vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama

– podnosi izvješće o podnesenim pritužbama na neetično ponašanje

– upoznaje nove službenike i namještenike sa etičkim kodeksom

Članak 3.

Povjerenik za etiku dužan je završiti program edukacije povjerenika za etiku koju provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose.

Članak 4.

Povjerenik za etiku dužan je u roku od 30 dana od dana primitka pritužbe provesti postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, te pripremiti odgovor podnositelju pritužbe, kojeg dostavlja čelniku tijela.

Povjerenik za etiku dužan je provesti postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe i na temelju anonimne prijave.

2

Članak 5.

O provedenom postupku ispitivanja osnovanosti pritužbe, povjerenik za etiku dužan je podnijeti pismeno izvješće čelniku tijela, a u slučaju dvojbe o tome predstavlja li neko ponašanje državnog službenika povredu Etičkog kodeksa, povjerenik za etiku zatražit će mišljenje Etičkog povjerenstva.

Članak 6.

Na zahtjev povjerenika za etiku, za vrijeme postupka ispitivanja osnovanosti pritužbe, čelnik Općine dužan je povjerenika za etiku osloboditi obavljanja poslova radnog mjesta na koje je raspoređen.

Članak 7.

Povjerenik za etiku ne može, zbog obavljanja svoje dužnosti, biti pozvan na odgovornost niti doveden u nepovoljan položaj u odnosu na druge službenike.

Članak 8.

Povjerenik za etiku može Etičkom povjerenstvu podnijeti pritužbu na neetično ponašanje drugih službenika i namještenika prema povjereniku za etiku.

Etičko povjerenstvo dužno je u roku od 60 dana od dana primitka pritužbe dostaviti odgovor na pritužbu etičkom povjerenstvu i o tome izvijestiti čelnika Općine.

Članak 9.

Izvješće o podnesenim pritužbama na neetično postupanje objavljuje se jednom godišnje, a najkasnije do 31. siječnja na web-stranci Općine.

Članak 10.

Povjerenik za etiku dužan je upoznati službenike i namještenike koji se primaju u službu sa odredbama Etičkog kodeksa.

Članak 11.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Općinski načelnik

 

Ivo Blažanović v.r.

ETIČKI KODEKS SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA JUO OPĆINE DONJI KUKURUZARI

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA      : 114-06/12-01/01

UURBROJ : 2176/07-03/1-12-1

 

 

Na temelju članka 48.st.1. toč. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi

( „ Narodne novine „ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11 ) i članka 50. Statuta Općine Donji Kukuruzari ( „ Službeni vjesnik“ br. 28/09, 32/09, 45/09 i 42/11 ) Općinski načelnik Općine Donji Kukuruzari dana 30. studenog 2012. godine donosi

 

ETIČKI KODEKS

službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela

Općine Donji Kukuruzari

 

         I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Etičkim kodeksom službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Kukuruzari ( u daljnjem tekstu : Etički kodeks ) uređuju se pravila dobrog ponašanja službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Kukuruzari ( u daljnjem tekstu : službenici i namještenici ), utemeljena na Ustavu, zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske, te propisima Općine Donji Kukuruzari  ( u daljnjem tekstu : Općina ) i pravilima struke.

Članak 2.

Etički kodeks sadrži pravila dobrog ponašanja službenika i namještenika prema građanima i u međusobnim odnosima službenika i namještenika.

Članak 3.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje u Etičkom kodeksu koriste se jednako za muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Članak 4.

Etičkim kodeksom građani se upoznaju s ponašanjem koje imaju pravo očekivati od službenika i namještenika.

Članak 5.

U obavljanju službe, službenici i namještenici se pridržavaju odredaba Etičkog kodeksa.

2

         II. TEMELJNA NAČELA

Članak 6.

Službenici i namještenici se u obavljanju službe te u odnosima s građanima i u međusobnim odnosima pridržavaju slijedećih temeljnih načela :

– zakonitosti, pravne sigurnosti te zaštite javnog interesa

– pravodobnog i učinkovitog obavljanja poslova

– poštovanja integriteta i dostojanstva

– poštovanja radnih obveza te odgovornosti za rezultate rada

– primjerenog komuniciranja i međusobnog uvažavanja

– profesionalnog postupanja, čestitosti, poštenja  objektivnosti i nepristranosti

– izbjegavanja svih situacija u kojima postoji mogućnost sukoba interesa

– profesionalizam i odgovornost u obavljanju službe

– izbjegavanje svakog oblika pogodovanja, diskriminacije, uznemiravanja ili

  mobbinga

 pružanje svih dostupnih informacija potrebnih za postupanje i donošenje odluka od interesa

za građane    

– povjerljivosti i zaštiti privatnosti i osobnih podataka građana

– primjerenog osobnog izgleda i izgleda radnog prostora  

– poticanje izvrsnosti u radu

– kolegijalnosti i podrške u radu

– poticanje unapređenja rada, dodatne edukacije i usavršavanja

         III. ZAŠTITA OSOBNOG UGLEDA I UGLEDA SLUŽBE

Članak 7.

Službenici i namještenici u obavljanju službe primjenjuju temeljna načela službe i načela ponašanja službenika i namještenika u jedinicama lokalne i područne ( regionalne ) samouprave, propisana zakonima i drugim propisima.

Članak 8.

U obavljanju službe i ponašanjem na javnom mjestu službenici i namještenici dužni  su voditi računa da ne umanje osobni ugled i povjerenje građana u službu i upravno tijelo Općine.

Članak 9.

U obavljanju privatnih poslova službenici i namještenici ne koriste se službenim oznakama ili autoritetom radnog mjesta.  

3

         IV. ODNOS SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA PREMA GRAĐANIMA

Članak 10.

U odnosu prema građanima službenik ili namještenik postupa potpuno profesionalno, nepristrano i pristojno. Službenik i namještenik u obavljanju službe primjenjuje stručno znanje na takav način da građanima pomaže u ostvarivanju njihovih prava , postupajući pri tom u skladu s načelom zakonitosti i načelnim zaštite javnog interesa.

Članak 11.

U službenom ophođenju s građanima službenici i namještenici služe se hrvatskim jezikom i razumljivim rječnikom.

Članak 12.

Službenici i namještenici postupaju jednako prema svim građanima, bez diskriminacije ili povlašćivanja na osnovi dobi, nacionalnosti, etičke ili socijalne pripadnosti , jezičnog i rasnog podrijetla, političkih ili vjerskih uvjerenja ili sklonosti, invalidnosti, obrazovanja, socijalnog položaja, spola, bračnog ili obiteljskog statusa, spolne orijentacije ili na bilo kojoj drugoj osnovi.

Službenici i namještenici postupaju s posebnom pažnjom prema osobama s invaliditetom i drugim osobama s posebnim potrebama.

         V. MEĐUSOBNI ODNOSI SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Članak 13.

Međusobni odnosi službenika i namještenika  temelje se na uzajamnom poštovanju, povjerenju, suradnji , pristojnosti i strpljenju.

Članak 14.

Službenici i namještenici ne ometaju druge službenike i namještenike u obavljanju njihovih dužnosti.

Službenici i namještenici međusobno razmjenjuju mišljenja i informacije o pojedinim stručnim pitanjima.

Članak 15.

Nadređeni službenik potiče službenike i namještenike na kvalitetno i učinkovito obavljanje službe, usavršavanje i stjecanje novih znanja  i vještina, međusobno uvažavanje, poštivanje i suradnju, te primjeren odnos prema građanima.

4

         VI. JAVNI NASTUP SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Članak 16.

U svim oblicima javnih nastupa i djelovanja u kojima predstavljaju Općinu, službenici i namještenici iznose stavove Općine, odnosno upravnog tijela, u skladu  s propisima, dobivenim ovlastima, stručnim znanjem i odredbama Etičkog kodeksa.

U javnim nastupima u kojima službenici i namještenici ne predstavljaju Općinu, odnosno upravno tijelo, a koji su tematski povezani s njihovom službom, službenici i namještenici dužni su istaknuti da iznose osobne stavove.

Pri iznošenju stavova Općine odnosno upravnog tijela kao i osobnih stavova, službenici i namještenici dužni su voditi računa o osobnom ugledu i ugledu službe.

Članak 17.

Službenici i namještenici aktivno i bez diskriminacije surađuju s medijima, u okviru propisa i internih procedura komunikacije, sukladno napucima i preporukama nadređenih službenika, vodeći računa o ulozi u medijima.

Službenici i namještenici u komunikaciji s medijima i javnošću postupaju temeljem usuglašenih stavova i dogovorenog načina postupanja.

         VII. IMENOVANJE POVJERENIKA ZA ETIKU

Članak 18.

         Čelnik tijela Općine svojom će odlukom imenovati Povjerenika za etiku,  te će istom propisati njegova prava i obveze. 

         VIII. JAVNOST ETIČKOG KODEKSA

Članak 22.

Etički kodeks objavit će se u „ Službenom vjesniku „ Općine Donji Kukuruzari i na web-stranici Općine Donji Kukuruzari

         IX. STUPANJE NA SNAGU

Članak 23.

Etički kodeks stupa na snagu danom donošenja.

 

Općinski načelnik

 

Ivo Blažanović v.r.

KONCESIONARI NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KUKURUZARI

KONCESIONAR ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KUKURUZARI

„ DIMNJAČARSTVO ZAGREB „

Bratovština 14

10 000 Zagreb

Vl. Fejzo Bećirović

tel : 01/294-6908

mob : 098-9562-581

091-6365-448

092-2413-444

KONCESIONAR ZA SAKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KUKURUZARI

Sakupljanje i odovz komunalnog otpada s područja Općine Donji Kukuruzari privremeno vrši

KOMUNALAC PETRINJA d.o.o.

Gundulićeva  14

44250 Petrinja

O nama

Donji Kukuruzari su mala općina smjesteni
u Sisačko Moslavačkoj županiji.

Gospodarstvo

Povijest

Sakralni objekti

Udruge

Obrasci

Galerija

Skip to content