REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA   : 302-01/22-01/01

URBROJ : 2176/07-03/1-22-7

Donji Kukuruzari, 15. rujna 2022. godine

 

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17) i članka 34. statuta Općine Donji Kukuruzari  („Službeni vjesnik „ br. 15/13 i 51/14), Općinska načelnica donosi

 

ODLUKU

o donošenju Provedbenog programa Općine Donji Kukuruzari za

 razdoblje 2021. -2025. godine

 

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinski načelnik Općine Donji Kukuruzari donosi Provedbeni program Općine Donji Kukuruzari za razdoblje 2021.-2025. godine (u daljnjem tekstu: Provedbeni program).

 

Članak 2.

Provedbeni program je sastavni dio ove Odluke i objavit će se na službenoj Internet stranici Općine Donji Kukuruzari www.donji-kukuruzari.hr .

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u službenom glasilu Općine Donji Kukuruzari.

 

Općinska načelnica

Lucija Matković

Provedbeni program Općine Donji Kukuruzari za razdoblje 2021.-2025.

O nama

Donji Kukuruzari su mala općina smjesteni
u Sisačko Moslavačkoj županiji.

Gospodarstvo

Povijest

Sakralni objekti

Udruge

Obrasci

Galerija

Skip to content