Javna nabava

PROCEDURA ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA U OPĆINI DONJI KUKURUZARI
ODLUKA O PROCEDURI NAPLATE PRIHODA OPĆINE DONJI KUKURUZARI

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA  DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA  : 023-08/12-01/01

URBROJ: 2176/07-03/1-12-1

Dana, 03. rujna 2012. godine

 

 

Na temelju članka 50. Statuta Općine Donji Kukuruzari („Službeni vjesnik“ broj 28/09, 32/09, 45/09, 42/11 i 8/12 ), a u svezi sa člankom 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti „Narodne novine“, broj 139/10) i člankom 1. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“, broj 78/11), općinski načelnik Općine Donji Kukuruazri dana 03. rujna 2012. godine donio

 

P R O C E D U R U

stvaranja ugovornih obveza u Općini Donji Kukuruzari

 

Članak 1.

Ovim aktom propisuje se procedura stvaranja ugovornih obveza, odnosno nabava roba, radova i usluga, javna nabava i sve druge ugovorne obveze koje su potrebne za redovan rad Općine Donji Kukuruzari, osim ako posebnim propisom ili Statutom Općine Donji Kukuruzari nije drugačije uređeno.

 

Članak 2.

Općinski načelnik počinje postupak ugovaranja i stvaranja ugovornih obveza koje obvezuju Općinu Donji Kukuruzari.

Potrebu za pokretanjem postupka ugovaranja nabave roba, radova i usluga mogu iskazati i predložiti općinskom načelniku svi zaposlenici Općine Donji Kukuruzari, osim ako posebnim propisom ili Statutom Općine Donji Kukuruzari nije drugačije uređeno.

 

Članak 3.

Općinski načelnik je dužan, prije pokretanja postupka ugovaranja i stvaranja ugovornih obveza,  obaviti kontrolu da li je pribavljanje predložene ugovorne obveze u skladu s važećim proračunom Općine Donji Kukuruzari  i planom nabave Općine Donji Kukuruzari za tekuću godinu.

Ukoliko predložena ugovorna obveza nije u skladu s važećim proračunom i planom nabave Općine Donji Kukuruzari za tekuću godinu, općinski načelnik je dužan  predložiti Općinskom vijeću Općine Donji Kukuruzari izmjene i dopune proračuna ili odbaciti prijedlog za stvaranje ugovorne obveze.

 

Članak 4.

Općinski načelnik donosi odluku o pokretanju postupka nabave, odnosno stvaranja ugovorne obveze.

 

Članak 5.

Postupak stvaranja ugovornih obveza za nabave na koje se ne primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11), provodi se po sljedećoj proceduri:

 

R.

br.

AKTIVNOST NADLEŽNOST DOKUMENT ROK
1. Prijedlog za nabavu

robe/ usluga/ radova

Općinski načelnik,

zaposlenici

Interni obrazac prijedloga uz ponudu, narudžbenicu, nacrt ugovora Tijekom godine
2. Odobrenje za nabavu Općinski načelnik Potpis na obrascu prijedloganarudžbenici, odluka 2 dana od zaprimanja internog obrasca prijedloga
3. Pokretanje nabave-

sklapanje ugovora/

izdavanje narudžbenice

Općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti Ugovor/ narudžbenica 3 dana od odobrenja nabave
4. Ugovor se unosi u evidenciju zaključenih ugovora;

kopiju narudžbenice čuva referent za računovodstvo – financijski knjigovođa

Referent za računovodstvo Evidencija zaključenih ugovora;

Evidencija narudžbenica

Odmah nakon potpisivanja
5. Nadzor nad realizacijom ugovora/

izvršenjem narudžbe

Općinski načelnik, pročelnik JUO, zaposlenici na čiji jeprijedlog pokrenuta nabava roba, radova i izvršenih uluga

 

 

Općinski načelnik/ pročelnik JUO, zaposlenici, svojim potpisom na dokumentu zaprimanja (dostavnica, otpremnica, primka, radni nalog, zapisnik, izvješće, situacija i sl.) jamče da  primljena roba/ izvršena usluga/ izvedeni radovi odgovaraju po vrsti, količini i kvaliteti, tj. da su u skladu s ugovorom/ narudžbenicom.

Potpisani dokumenti odmah se dostavljaju referentu za računovodstvo

Kontinuirano tijekom godine

 

Članak 6.

Postupak stvaranja ugovornih obveza te praćenje realizacije ugovora za nabave na koje se primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11), provodi se po sljedećoj proceduri:

 

R.

br.

AKTIVNOST NADLEŽNOST DOKUMENT ROK
1. Prijedlog za nabavu

robe/ usluga/ radova

Općinski načelnik,

zaposlenici

Obrazac prijedloga s opisom potrebne robe/ usluga/ radova i okvirnom cijenom Najkasnije mjesec dana prije pripreme proračuna za sljedeću godinu (rujan), moguće i tijekom godine
2. Uključivanje nabave u proračun Općinski načelnik/

pročelnik JUO

Proračun 30. listopad
3. Priprema tehničke dokumentacije za nabavu robe/ usluga/

radova

Ovlaštena osoba za provođenje postupka javne nabave i vanjski stručnjaci za složenije nabave Tehnička i natječajna dokumentacija Najkasnije mjesec dana prije roka za provedbu postupka nabave utvrđenog planom nabave za tekuću godinu
4. Prijedlog za pokretanje postupka javne nabave Općinski načelnik,

zaposlenici

Interni obrazac prijedloga, odluka Tijekom godine
5. Odobrenje za pokretanje postupka javne nabave Općinski načelnik Potpis na obrascu prijedloga, odluka Najviše 5 dana od zaprimanja internog obrasca prijedloga
6. Priprema dokumentacije za nadmetanje u skladu s propisima o javnoj nabavi na temelju odobrenog pokretanja postupka javne nabave Ovlaštena osoba za provođenje postupka javne nabave Dokumentacija za nadmetanje Najviše 30 dana od odobrenja pokretanja postupka javne nabave
7. Pokretanje postupka javne nabave Općinski načelnik Objava nadmetanja Tijekom godine
8. Provedba postupka javne nabave Ovlašteni predstavnici koje imenuje općinski načelnik Zapisnik o otvaranju ponuda i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda s prijedlogom općinskom načelniku za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka javne nabave Otvaranje ponuda – sukladno dokumentaciji za nadmetanje

Pregled i ocjena ponuda – 15 dana od dana otvaranja ponuda

9. Donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude ili odluke o poništenje postupka javne nabave Općinski načelnik

 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude ili odluka o poništenju postupka javne nabave 15 dana od dana zaprimanja prijedloga ovlaštenih predstavnika za pripremu i provedbu postupka javne nabave
10. Sklapanje ugovora o javnoj nabavi/ okvirnog sporazuma Općinski načelnik Ugovor o javnoj nabavi/ okvirni sporazum Najviše 15 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru
11. Evidentiranje ugovora/ okvirnog sporazuma Ovlaštena osoba za provođenje postupka javne nabave, zaduženi referent Registar zaključenih ugovora Najviše 30 dana od dana zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma
12. Praćenje izvršenja ugovora Općinski načelnik, pročelnik JUO, zaposlenici na čiji je prijedlog pokrenuta nabava roba, radova i izvršenje usluga, stručni nadzor za radove Općinski načelnik/pročelnik JUO,  zaposlenici, svojim potpisom na dokumentu zaprimanja (dostavnica, otpremnica, primka, radni nalog, zapisnik, izvješće, situacija i sl.) jamče da  primljena roba/ izvršena usluga/ izvedeni radovi odgovaraju po vrsti, količini i kvaliteti, tj. da su u skladu s ugovorom. Izvršenje radova u skladu s ugovorom potpisom potvrđuje stručni nadzor.

Potpisani dokumenti odmah se dostavljaju referentu za računovodstvo

Kontinuirano tijekom godine

 

Članak 7.

Ova Procedura stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Donji Kukuruzari.

 

 

Općinski načelnik

 

__________________

Ivo Blažanović

IZVJEŠTAJ O SKLOPLJENIM UGOVORIMA

PROCEDURA ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJE PO RAČUNIMA U OPĆINI DONJI KUKURUZARI

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKI  NAČELNIK

 

KLASA   : 401-03/12-01/04

URBROJ : 2176/07-03/1-12-1

Dana, 02. svibnja 2012. godine

 

Na temelju članka 50. Statuta Općine Doji Kukuruzari ( „ Službeni vjesnik „ br. 28/09, 32/09, 45/09, 42/11 i 8/12 ), a u skladu s člankom 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti ( „ Narodne novine „ br. 139/10 ) i članak 1. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ( „ Narodne novine „ br. 78/11 ) općinski načelnik dana 02. svibnja 2012. godine donosi

 

P R O C E D U R U

zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

u Općini Donji Kukuruzari

 

Članak 1.

Ovom Procedurom utvrđuje se način zaprimanja i provjere računa te pravovremenog plaćanja računa u Općini Donji Kukuruzari ( u daljnjem tekstu :  Općina ).

 

Članak 2.

Postupak zaprimanja i provjere računa te plaćanje po računima u Općini obavlja se po slijedećoj proceduri :

 

         ZAPRIMANJE RAČUNA :

 

         Jedinstveni upravni odjel – pisarnica –

 

Djelatnik Općine  pisarnice ) zadužen za poslove zaprimanja pošte zaprima račune od poštanskog ureda te ih evidentira u knjigu ulazne pošte. Na njih otiskuje prijamni štambilj te upisuje podatke o datumu zaprimanja računa klasi, urudžbenom broju, organizacijsku jedinicu nadležnu za daljnju obradu računa, te broju priloga ako su stigli uz račun. Zaprimljeni računi evidentira se u urudžbeni zapisnik. Nakon evidentiranja djelatnik pisarnice isti daje na ovjeru općinskom načelniku. 

 

         Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo –

 

Nakon ovjere računa od strane općinskog načelnika djelatnik pisarnice isti dostavlja računovodstvu radi daljnjeg postupanju. Djelatnik računovodstva koji je račune zaprimio, u knjigu ulazne pošte stavlja datum i svoj potpis kako potvrdu preuzimanja istih. Djelatnik računovodstva provjerava formalnu i računsku ispravnost zaprimljenih računa te ih uvodi u knjigu ulaznih računa. U slučaju utvrđivanja formalne ili računske neispravnosti isti vraća u pisarnicu radi vraćanja računa pošiljaocu.      

 

         RAČUNSKA I FORMALNA KONTROLA RAČUNA

 

         a) Pri formalnoj kontroli računa provjerava se slijedeće :

 

– dali je račun originalan ili je dostavljen u valjanoj preslici originala ( potpisanoj i ovjerenoj )

– dali sadrži sve bitne elemente : datum i mjesto izdavanja te broj računa, ime ( naziv )/ adresu

/OIB dobavljača, ime ( naziv )/ adresu / OIB kupca, broj žiro-računa, datum nastanka

računa, datum dospijeća račun, broj narudžbenice/ugovora/odluke temeljem koje je račun

izdan, količinu i vrstu isporučenih roba/radova/usluga, datum isporuke te ukupan iznos

cijene s porezom, potpis i pečat ovlaštene osobe tj. potpis od strane nadležnog nadzornog

inženjera ukoliko se radi o obračunskoj ( privremenoj ili okončanoj ) situaciji

– dali sadrži detaljnu specifikaciju roba/usluga/radova koji odgovaraju opisu definiranom u

narudžbenici/ugovoru/ponudbenom troškovniku

– dali je iznos na računu u skladu s ugovorenim iznosom

– dali računi za isporučene radove/usluge imaju u privitku radni nalog, s potpisom osobe koja

je nadgledala izvršenja radova/usluga

– računi za isporučenu robu otpremnicu s potpisom osobe koja je robu preuzela

 

         b) Pri računskoj kontroli ispravnosti utvrđuje se računska točnost iskazanih iznosa na računu.

 

         SUŠTINSKA KONTROLA RAČUNA

Općinski načelnik Općine Donji Kukuruzari ili osoba koju on za to ovlasti obavlja suštinsku kontrolu računa – odgovara li fakturirana realizacija stvarnoj realizaciji, jesu li izvedeni/isporučene radovi/usluge obavljeni u skladu  ( kvalitetom i količinom ) s ugovorenim.

 

Članak 3.

Nakon obavljene suštinske kontrole računa općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti odobrava plaćanje računa u skladu s datumom dospijeća.

Članak 4.

Ulazni računi se odlažu i čuvaju na način i u rokovima propisanim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Članak 5.

Ova procedura stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Općinski načelnik

 

Ivo Blažanović v.r.

O nama

Donji Kukuruzari su mala općina smjesteni
u Sisačko Moslavačkoj županiji.

Gospodarstvo

Povijest

Sakralni objekti

Udruge

Obrasci

Galerija

Skip to content