Statut općine

POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DONJI KUKURUZARI (“SLUŽBENI VJESNIK” BR. 15/13)

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

Općinsko vijeće

KLASA  : 021-05/13-01/02

URBROJ: 2176/07-01-13-1

Donji Kukuruzari,  2013. godine

 

 

Na temelju članka 33. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (“Narodne novine « broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11., 144/12. i 19/13.- pročišćeni tekst) i članka 30. Statuta Općine Donji Kukuruzari („ Službeni vjesnik „ broj: 28/09, 32/09, 45/09, 42/11 i 8/12  ) Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari, na svojoj XXXI sjednici održanoj  27. ožujka 2013. godine, donosi

 

P O S L O V N I K

Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari

OPĆE ODREDBE

Članak 1. 

Ovim Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari (nadalje: Poslovnik) uređuje se način rada Općinskog vijeća i to:

–         konstituiranje, izbor predsjednika i potpredsjednika,

–         izbor i rad radnih tijela,

–         poslovni red na sjednici,

–         postupak donošenja akata,

–         javnost rada,

–         te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

 

Članak 2.

Pojmovi rabljeni u ovoj Odluci: «općinski načelnik«, «zamjenik/ci općinskog načelnika», «predsjednik«, «potpredsjednik«, «pročelnik» i slično, ravnopravno se odnose na pripadnike oba spola.

U smislu stavka 1. ovoga članka, ovisno o spolu osobe, pri imenovanju istih, koristit će se odgovarajući naziv svakoga od njih, a sve sukladno posebnoj odluci.

 

Konstituiranje

Članak 3.

Prva, konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se u roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata izbora.

Konstituirajuću sjednicu iz stavka 1. ovoga članka, s dnevnim redom iste, saziva čelnik središnjeg tijela države uprave nadležan za poslove lokalne samouprave ili osoba koju on ovlasti.

Ukoliko se predstavničko tijelo ne konstituira na sjednici iz stavka 1. ovog članka ovlašteni sazivač sazvati će novu sjednicu u roku od 30 dana od dana kada je prethodna sjednica bila sazvana, a ako se ni u tom roku predstavničko tijelo ne konstituira sazvat će se nova sjednica u nastavnom roku od 30 dana.

Članak 4.

Na početku konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća izvodi se Himna Republike Hrvatske «Lijepa naša domovino«.

Članak 5.

Prvu sjednicu otvara osoba iz stavka 2. članka 3. ovoga Poslovnika.

Na prijedlog ovlaštenog sazivača, iz stavka 2. članka 3. ovoga Poslovnika, ili 1/3 izabranih vijećnika, većinom nazočnih izabranih vijećnika, bira se Mandatno povjerenstvo od 3 člana.

Mandatno povjerenstvo podnosi izvješće o:

–         provedenim izborima i o izabranim vijećnicima,

–         o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost,

–         o imenima vijećnika koji obnašaju dužnost nespojivu s vijećničkom dužnošću pa

im mandat miruje,

–         o imenima vijećnika kojima mandat miruje na njihov zahtjev, te

–         o zamjenicima vijećnika kojima počinje mandat vijećnika.

Izabrani vijećnici, koji daju ostavku ili stavljaju mandat u mirovanje prije početka

konstituirajuće sjednice, obvezni su o tomu dostaviti pisanu obavijest na urudžbeni zapisnik Općine Donji Kukuruzari, a na konstituirajućoj sjednici umjesto njih nazočit će njihovi zamjenici, predloženi na zakonom propisani način.

Podnošenjem Izvješća Mandatnog povjerenstva potvrđeni su, verificirani vijećnički mandati i svaki pojedini vijećnik počinje obnašati dužnost vijećnika i do dana prestanka mandata ima prava i dužnosti vijećnika utvrđena Ustavom, zakonom, Statutom općine i ovim Poslovnikom.

Članak 6.

Nakon potvrđivanja, verificiranja vijećničkih mandata ovlašteni sazivač, iz stavka 2. članka 3. ovog Poslovnika, konstatira tko je prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, te isti do izbora predsjednika Općinskog vijeća, predsjeda konstituirajućom sjednicom.

Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova sjednicom će predsjedati prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

Do izbora predsjednika Općinskog vijeća predsjedatelj sjednice ima sva prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća u pogledu predsjedanja i vođenja sjednice.

Članak 7.

U nastavku sjednice izabrani vijećnici, a koji su nazočni na sjednici, daju prisegu.

Tekst prisege glasi: (ili dosadašnji vaš tekst)

“PRISEŽEM  SVOJOM ČAŠĆU DA  ĆU  U OBAVLJANJU  DUŽNOSTI  VIJEĆNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE  DONJI KUKURUZARI POŠTIVATI  USTAV  I  ZAKONE  REPUBLIKE  HRVATSKE, OPĆE  I  POJEDINAČNE  AKTE OPĆINSKOG  VIJEĆA  OPĆINE  DONJI KUKURUZARI, DA ĆU  SVOJU  DUŽNOST   OBAVLJATI  SAVJESNO  I  ODGOVORNO,   TE  DA  ĆU  SE ZALAGATI ZA SVEKOLIKI NAPREDAK, GOSPODARSKI I SOCIJALNI BOLJITAK  OPĆINE  DONJI KUKURUZARI  I  REPUBLIKE  HRVATSKE.«

Prisega se daje na način da predsjedatelj izgovara tekst prisege i nakon toga proziva poimence vijećnike, a svaki od njih ustaje, izgovara riječ «PRISEŽEM«,  potpisuje tekst prisege i istu predaje predsjedatelju.

Davanje prisege nije obvezujući već je svečarski čin početka obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj sjednici, kao i zamjenik vijećnika čiji mandat miruje ili  prestaje, prisegu daje na prvoj sljedećoj sjednici na kojoj je nazočan.

 

Izbor predsjednika i potpredsjednika 

Članak 8.

Nakon potvrđivanja mandata vijećnika pristupa se izboru predsjednika Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća bira se iz reda vijećnika, na prijedlog 1/3 vijećnika, većinom glasova svih vijećnika.

Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.

Ako je za izbor predsjednika bilo predloženo više od dva kandidata, u ponovljenom glasovanju, sudjeluju dva kandidata koji su dobili najviše glasova.

Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.

Ako ni u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se izbor u cijelosti.

Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika na konstituirajućoj, prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina izabranih vijećnika.

Nakon izbora, predsjednik Općinskog vijeća predsjeda sjednicom.

Članak 9.

Nakon izbora predsjednika Općinskog vijeća, a u nastavku konstituirajuće sjednice, 1/3 vijećnika može predložiti nastavak sjednice i dnevni red za istu.

Odluka o nastavku sjednice s dnevnim redom donosi se većinom nazočnih vijećnika.

Članak 10.

Potpredsjednici Općinskog vijeća biraju se, u pravilu, u nastavku konstituirajuće sjednice, na način i u postupku izbora predsjednika Općinskog vijeća.

PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA

Članak 11.

Prava i obveze vijećnika utvrđene su zakonom i Statutom općine.

Članak 12.

Na početku obnašanja vijećničke dužnosti vijećnici su obvezni ispuniti upitnik, čiji sadržaj utvrđuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela (nadalje: Upravni odjel).

U obnašanju svoje vijećničke dužnosti vijećnik može od službenika Općine Donji Kukuruzari tražiti pomoć u obnašanju svoje vijećničke dužnosti, prvenstveno u izradi prijedloga koji podnosi, u obavljanju poslova koje mu je povjerilo radno tijelo Općinskog vijeća, odnosno osiguranju dopunske dokumentacije za pojedine teme koje su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili njegovih radnih tijela, a može tražiti i stručne obavijesti i objašnjenja.

Članak 13.

Vijećnik ima pravo postavljati pitanja koja se odnose na rad i djelokrug tijela Općine Donji Kukuruzari.

Pitanja se, u pravilu, postavljaju usmeno tijekom »Aktualnog sata«.

Pismena pitanja se podnose poštom, uručivanjem na urudžbeni zapisnik ili se predaju na sjednici.

Pitanja moraju biti sažeta.

Članak 14.

Odgovori na postavljena pitanja, u pravilu, daju se usmeno tijekom «Aktualnog sata«, a na pitanja na koja se ne može odgovoriti usmeno ili vijećnik nije zadovoljan istim, odgovor se daje najkasnije u roku od 15 dana pismeno.

Na pismeni odgovor vijećnik je dužan očitovati se na narednoj sjednici Općinskog vijeća.

 

Izbor radnih tijela

Članak 15.

Općinsko vijeće osniva radna tijela.

Radna tijela osnivaju se radi proučavanja i razmatranja pojedinih pitanja, pripreme i podnošenja odgovarajućih prijedloga, radi praćenja izvršavanja odluka i drugih općih akata, za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja, te za izvršavanje drugih poslova i zadataka iz djelokruga Općinskog vijeća.

Radno tijelo, nakon provedene rasprave, zauzima stajalište, daje mišljenje odnosno utvrđuje prijedloge akata i o tome izvješćuje predsjednika Općinskog vijeća.

U radnom tijelu, ovisno o oblasti na koju se ista odnosi, raspravlja se o predstavkama i prijedlozima fizičkih i pravnih osoba.

O podnesenim predstavkama i prijedlozima građana radno tijelo obvezno je, u roku od najkasnije tri mjeseca od podnošenja istih, izvijestiti podnositelja o ishodu predstavke odnosno prijedloga.

Članak 16.

Općinsko vijeće osniva stalna i povremena radna tijela.

Stalna radna tijela imaju predsjednika i dva člana.

Za predsjednika i članove stalnih radnih tijela mogu biti predloženi i birani isključivo vijećnici, i to, u pravilu, na način da njihov sastav odgovara omjeru predstavničke većine i predstavničke manjine u Općinskom vijeću.

Predsjednik i članovi stalnih radnih tijela biraju se na mandatno razdoblje  vijećnika.                Predsjednik i članovi stalnih radnih tijela mogu biti razriješeni i prije isteka roka na koji su birani i to zbog:

–         prestanka vijećničkog mandata,

–         mirovanja mandata,

–         podnošenja ostavke,

–         nesudjelovanje u radu radnog tijela bez opravdanog razloga, te u drugim slučajevima

koje je potrebito obrazložiti.

Članak 17.

Općinsko vijeće, po ukazanoj potrebi za rješavanje nekog od poslova iz djelokruga Općinskog vijeća ili temeljem propisa, može osnivati Povremena radna tijela.

Broj članova povremenih radnih tijela utvrđuje se ovisno o potrebi za rješavanje konkretnog posla, ali tako da je njihov broj uvijek neparan.

Predsjednik povremenog radnog tijela bira se iz reda vijećnika, a članovi mogu biti iz reda vijećnika i vanjskih suradnika.

Članak 18.

Predsjednik radnog tijela surađuje s predsjednikom Općinskog vijeća i s predsjednicima drugih radnih tijela.

Predsjednik radnog tijela brine o provođenju zaključaka matičnog radnog tijela i akta Općinskog vijeća iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće.

Članak 19.

Radno tijelo može otpočeti s radom, te zauzimati stajališta o pitanjima iz svoga djelokruga ako je sjednici nazočna većina njegovih članova, a odluka se donosi većinom glasova nazočnih članova.

Članak 20.

Radno tijelo radi na sjednici.

Sjednicu saziva predsjednik radnog tijela na temelju ukazane potrebe, na vlastiti poticaj, a dužan ju je sazvati temeljem zaključka Općinskog vijeća ili ukoliko to zatraži predsjednik Općinskog vijeća.

Ukoliko predsjednik radnog tijela ne sazove sjednicu istu će sazvati predsjednik Općinskog vijeća.

Uz poziv na sjednicu radnog tijela dostavlja se prijedlog dnevnog reda.

Na sjednici radnog tijela mogu odlučivati samo njegovi članovi.

Članak 21.

Na rad sjednica radnog tijela, na odgovarajući se način, primjenjuju odredbe ovog Poslovnika koje se odnose na rad Općinskog vijeća, ukoliko radno tijelo ne donese matični poslovnik.

Predsjednik radnog tijela organizira rad tijela, saziva sjednice, predsjeda istima i predlaže dnevni red.

U slučaju izočnosti ili spriječenosti predsjednika radnog tijela zamjenjuje ga jedan član.

Članak 22.

U razmatranju pitanja iz svoga djelokruga radno tijelo u svoj rad može uključiti pojedince i predstavnike pravnih osoba kako bi kvalitetnije pripremilo prijedloge akata.

U radu stalnog radnog tijela sudjeluje pročelnik.

Članak 23.

Radno tijelo je obvezno o svojim primjedbama, mišljenjima, stajalištima i prijedlozima izvijestiti predsjednika Općinskog vijeća.

Prijedloge, stavove i mišljenja radnog tijela na sjednici Općinskog vijeća obrazlaže predsjednik radnog tijela ili član kojeg ovlasti radno tijelo.

Radna tijela međusobno surađuju, a mogu održati i zajedničku sjednicu, te Općinskom vijeću podnijeti zajedničko izvješće o temi rasprave.

Članak 24.

Radna tijela mogu predlagati odluke i druge akte iz djelokruga Općinskog vijeća.

Na sjednicama radnog tijela razmatraju se mišljenja, primjedbe, prijedlozi i poticaji od značaja za donošenje odluka i drugih akata ili su važna za gospodarstvo i druge djelatnosti od interesa za građane.

Nakon što je raspravljen na sjednici radnog tijela predmet se dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća na daljnji postupak.

O radu sjednice radnog tijela vodi se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik radnog tijela i zapisničar.

Članak 25.

Stalna radna tijela su :

  1. Mandatno povjerenstvo
  2. Povjerenstvo za izbor i imenovanja,
  3. Povjerenstvo za Statut i druga pravna pitanja,
  4. Povjerenstvo za financije i proračun,
  5. Povjerenstvo za mjesnu samoupravu,
  6. Povjerenstvo za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo, kulturu i šport
  7. Povjerenstvo za komunalnu djelatnost

 

Mandatno povjerenstvo bira se na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća, na prijedlog ovlaštenog sazivača konstituirajuće sjednice ili najmanje tri izabrana vijećnika.

Mandatno povjerenstvo, pored poslova iz članka 5. ovog Poslovnika podnosi izvješće o stjecanju uvjeta za prestanak mandata vijećnika, o mirovanju mandata vijećnika, te za početak vijećničkog mandata zamjeniku vijećnika.

 

Povjerenstvo za izbor i imenovanja:

–         priprema i podnosi prijedlog za izbor i razrješenje predsjednika, potpredsjednika

Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća,

–         predlaže imenovanje i opoziv predstavnika Općinskog vijeća u određena tijela i

udruge,

–         obavlja i druge poslove utvrđene Statutom općine i ovim Poslovnikom.

 

Povjerenstvo za Statut i druga pravna pitanja:

–         utvrđuje prijedlog Statuta Općine Donji Kukuruzari, Poslovnika Općinskog vijeća,

njihovih izmjena i dopuna, te statutarnih odluka,

–         utvrđuje prijedloge odluka i drugih općih akata iz djelokruga Općinskog vijeća,

–         razmatra načelna pitanja i daje mišljenja o usklađenosti općih akata sa zakonom,

Statutom Općine i drugim propisima,

–         razmatra i daje mišljenje o aktima koje potvrđuje ili na koje daje suglasnost,

–         ocjenjuje utemeljenost prijedloga za davanje vjerodostojnog tumačenja akata

Općinskog vijeća i predlaže tekst vjerodostojnog tumačenja,

–         utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i drugih općih akata,

–         prati provedbu ovog Poslovnika, te

–         obavlja i druge poslove utvrđene Statutom općine i ovim Poslovnikom.

 

Povjerenstvo za financije i proračun:

–         utvrđuje prijedlog: općinskog proračuna, njegovih izmjena i dopuna, odluke o

izvršavanju proračuna, godišnjeg obračuna proračuna i odluke o privremenom financiranju, odluke o općinskim porezima i naknadama i drugih akata financijskog poslovanja Općine  Donji Kukuruzari, te razmatra i daje mišljenje o prijedlozima istih, podnesenim od drugih ovlaštenih predlagatelja,

–         obavlja i druge poslove utvrđene Statutom općine i ovim Poslovnikom. 

 

Povjerenstvo za mjesnu samoupravu:

–         razmatra inicijativu za osnivanje mjesnog/ih odbora,

–         razmatra prijedloge mjesnih odbora i predlaže aktivnosti za rješavanje potreba građana

pojedinog naselja,

–         sudjeluje u utvrđivanju prijedloga akata koji se odnose na mjesnu samoupravu,

–         obavlja i druge poslove utvrđene Statutom općine i ovim Poslovnikom.

 

Povjerenstvo za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo, kulturu i šport

– poduzima aktivnosti i utvrđuje prijedloge akata koji se odnose na : socijalnu skrb, obitelji, osobito za zaštitu djece i mladeži, predškolski odgoj i osnovno obrazovanje, šport i tjelesnu kulturu, obilježavanje povijesnih događaja i osoba, te spomen obilježja,

– obavlja i druge poslove utvrđene Statutom Općine i ovim Poslovnikom    

 

Povjerenstvo za komunalnu djelatnost

–         poduzima aktivnosti i utvrđuje prijedloge akata koji se odnose na : izgradnju komunalne infrastrukture

–         obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i ovim Poslovnikom

Članak 26.

S ciljem razmjene mišljenja, utvrđivanja zajedničkih stavova, unaprjeđenja rada, te razvijanja drugih oblika međusobne suradnje i aktivnosti vijećnika, vijećnici se mogu organizirati u međustranačka vijeća i klubove vijećnika.

Vijećnici mogu osnovati Međustranačko vijeće.

Pravilima koje donosi Međustranačko vijeće utvrđuje se ustrojstvo, zadaci i način rada, te prava i dužnosti članova Međustranačkog vijeća.

Vijećnici mogu osnovati i Klub vijećnika prema stranačkoj pripadnosti.

Klub vijećnika mogu osnovati:

–         politička stranka koja ima najmanje tri vijećnika u Općinskom vijeću,

–         dvije ili više političkih stranaka koje imaju zajedno najmanje tri vijećnika,

–         najmanje tri nezavisna vijećnika,

–         ukoliko broj izabranih nezavisnih vijećnika ne osigurava formiranje kluba nezavisnih vijećnika isti mogu osnovati klub s izabranim vijećnicima političkih stranaka 

Vijećnik može biti član samo jednog Kluba vijećnika.

Predsjednik Kluba vijećnika, u pogledu prava i obveza, ima status predsjednika radnog tijela Općinskog vijeća.

Članak 27.

Međustranačka vijeća i Klubovi vijećnika obvezni su o svom osnivanju pismeno izvijestiti predsjednika Općinskog vijeća i  pročelnika, te dostaviti Pravila rada i podatke o članovima.

Međustranačkim vijećima i Klubovima vijećnika, razmjerno broju članova, osiguravaju se prostori i drugi tehnički uvjeti za rad (prostorija, prijepis, umnožavanje, dostava materijala i drugo).

 

Poslovni red na sjednici

Članak 28.

Sjednice Općinskog vijeća sazivaju se sukladno Statutu općine.

Poziv na sjednicu dostavlja se vijećnicima, u pravilu, 5 dana prije sjednice, a ako postoje opravdani razlozi koji se moraju obrazložiti, taj rok može  biti i kraći.

Uz poziv na sjednicu dostavlja se prijedlog dnevnog reda, svi prijedlozi općih akata i drugi podnesci koji se odnose na prijedlog dnevnog reda i zapisnik s prethodne sjednice.

Članak 29.

Kada se o nekom pitanju raspravlja bez nazočnosti javnosti materijal za raspravu o takovu pitanju ne mora se dostavljati u pismenom obliku.

Članak 30.

Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku sjednice.

U prijedlog dnevnog reda unose se svi predmeti iz djelokruga Općinskog vijeća što su  ih, u rokovima i na način utvrđen ovim Poslovnikom, podnijeli ovlašteni predlagatelji.

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda.

Ako se predlaže dopuna dnevnog reda vijećnicima se, uz prijedlog za dopunu, daje i materijal po predloženoj dopuni.

Prije glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda predlagatelj ima pravo obrazložiti prijedlog.

O izmjeni dnevnog reda glasuje se bez rasprave.

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije se glasuje o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom, a nakon toga se odlučuje o hitnosti postupka.

Ako predsjednik Općinskog  vijeća nije u prijedlog dnevnog reda unio predmet što ga je bio predložio ovlašteni predlagatelj, a isti i nadalje ostane pri svomu prijedlogu, o prijedlogu se odlučuje bez rasprave.

O prijedlozima iz stavka 3. ovoga članka i o predloženom dnevnom redu odlučuje se većinom glasova nazočnih vijećnika.

Nakon što je utvrđen dnevni red predsjednik Općinskog vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red.

Članak 31.

Tijekom sjednice može se promijeniti redoslijed rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog dnevnog reda.

Predlagatelj, čiji je prijedlog uvršten u utvrđeni dnevni red, može odustati od svog prijedloga i nakon što je dnevni red utvrđen.

STATUT OPĆINE DONJI KUKURUZARI (“SLUŽBENI VJESNIK” BR. 8/23)

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

Općinsko vijeće

 

KLASA  : 011-04/23-01/01

URBROJ: 2176/07-01-23-2

 

Donji Kukuruzari, 03. veljače 2023. godine

 

Na temelju članka 8. i članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr., 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 15. alineje 1. Statuta Općine Donji Kukuruzari („Službeni vjesnik“ broj: 15/13 i 31/14) Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari, na svojoj XI. sjednici održanoj 03. veljače 2023. godine donosi

STATUT OPĆINE DONJI KUKURUZARI

O nama

Donji Kukuruzari su mala općina smjesteni
u Sisačko Moslavačkoj županiji.

Gospodarstvo

Povijest

Sakralni objekti

Udruge

Obrasci

Galerija

Skip to content