POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DONJI KUKURUZARI ZA 2020. GODINU

R E P U B  L  I  K  A    H  R  V A  T  S  K  A

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

Na temelju članka 108. st. 3 i 109. st. 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari („Službeni vjesnik“ br. 15/13 i 51/14)  Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari na svojoj XXII. sjednici održanoj dana 07. listopada 2020. godine usvojilo je:

 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DONJI KUKURUZARI ZA 2020. GODINU

 

Članak 1.

Prihodi i izdaci proračuna Općine Donji Kukuruzari za razdoblje od 01. siječnja – 30. lipnja 2020. godine iskazani su kako slijedi: pogledati OVDJE

 

Članak 2.

Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2020. godinu biti će objavljeno u „Službenom vjesniku“ Općine Donji Kukuruzari.

 

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

KLASA   : 400-08/20-01/04

URBROJ : 2176/07-01-20-2

Donji Kukuruzari, 07. listopada 2020. godine

 

Predsjednik vijeća

Stipo Šapina