POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE D. KUKURUZARI ZA 2022. GODINU

R E P U B  L  I  K  A    H  R  V A  T  S  K  A

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

 

Na temelju članka 108. st. 3 i 109. st. 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari („Službeni vjesnik“ br. 15/13 i 51/14)  Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari na svojoj IX. sjednici održanoj dana 23. rujna 2022. godine usvojilo je:

 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DONJI KUKURUZARI

ZA 2022. GODINU

 

Članak 1.

 Prihodi i izdaci proračuna Općine Donji Kukuruzari za razdoblje od 01. siječnja – 30. lipnja 2022. godine iskazani su kako slijedi:

Članak 2.

 Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2022. godinu biti će objavljeno u „Službenom vjesniku“ Općine Donji Kukuruzari

 

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA  :

URBROJ:

Donji Kukuruzari, ___________ godine

 

 

                                                                                                                                                                                                   Predsjednik vijeća

      Stipo Šapina

 

Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2022. godinu
Skip to content