PLAN PRORAČUNA OPĆINE DONJI KUKURUZARI ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022. I 2023. GODINU

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

 

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari („Službeni vjesnik“ br. 15/13 i 51/14), Općinsko vijeće općine Donji Kukuruzari na svojoj XXIII. sjednici održanoj dana 26. studenog 2020. godine donijelo je

 

PLAN PRORAČUNA OPĆINE DONJI KUKURUZARI

ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022. i 2023. GODINU 

 

Članak 1.

 Plan proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu sadrži sljedeće: možete pogledati OVDJE 

 

Članak 2.

Plan  Proračuna  Općine Donji Kukuruzari za  2021. godinu  s projekcijom za 2022. i 2023. godinu stupaju na snagu 01. siječnja 2021. godine i biti će objavljen u „Službenom vjesniku“ Općine Donji Kukuruzari.

 

 

SISAČKO-MOSALVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

KLASA   : 400-08/20-01/05

URBROJ : 2176/07-01-20-3

Donji Kukuruzari, 26. studenog 2020. godine

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Stipo Šapina