GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DONJI KUKURUZARI ZA 2020. GODINU

R  E  P  U  B  L  I  K  A    H  R  V A  T  S  K  A

SISAČKO- MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

 

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( „Narodne novine“  br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članak 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari („Službeni vjesnik“ br. 15/13 i 51/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari na svojoj XXV. sjednici održanoj dana 12. travnja 2021. godine donijelo je

 

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA

 OPĆINE DONJI KUKURUZARI ZA

2020. GODINU

 

Članak 1.

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2020. godinu sastoji se od : možete pogledati OVDJE

Članak 2.

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2020. godinu objavit će se u „Službenom vjesniku“ Općine Donji Kukuruzari.

 

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA   : 400-08/21-01/02

URBROJ : 2176/07-01-21-3

Donji Kukuruzari, 12. travnja 2021. godine

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Stipo Šapina