GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019. GODINU – OPĆINA DONJI KUKURUZARI