Napisao, 14.12.2017

Poziv na VI. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari , možete pogledati OVDJE 

 

Zapisnik sa VI. sjednice Općinskog vijeća možete pogledati OVDJE 

 

Plan proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu , možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN 

 

Plan razvojnih programa možete pogledati  OVDJE

 

Odluku o izvršavanju Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu, možete pogledati OVDJE 

 

Program utroška sredstava komunalnog doprinosa u 2018. godini , možete pogledati OVDJE 

 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini , možete pogledati OVDJE 

 

Program utroška sredstava komunalne naknade u 2018. godini , možete pogledati OVDJE 

 

Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2018. godini , možete pogledati  OVDJE 

 

Program razvoja sporta i rekreacije u Općini Donji Kukuruzari za 2018. godinu , možete pogledati OVDJE  

 

Program socijalne skrbi Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu možete pogledati OVDJE  

 

Program promicanja kulture u Općini Donji Kukuruzari za 2018. godinu možete pogledati OVDJE 

 

Program potpora poljoprivredi Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu , možete pogledati OVDJE 

 

Program provođenja zaštite i spašavanja na području Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu , možete pogledati OVDJE 

 

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu , možete pogledati OVDJE 

 

Strateški razvojni program Općine Donji Kukuruzari 2015.- 2020. možete pogledati  OVDJE

 

Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE