Napisao, 30.12.2016

Poziv na 19. sjednicu Općinskog vijeća možete pogledati OVDJE

 

Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća možete pogledati OVDJE

 

Plan proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu i Plan razvojnih programa možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN

 

Odluku o izvršavanju Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN

 

Program Utroška sredstava komunalnog doprinosa za 2017. godinu možete pogledati OVDJE 

 

Program Utroška sredstava...

Napisao, 10.10.2016

Poziva za 18. sjednicu Općinskog vijeća možete pogledati OVDJE


Zapisnik sa XVIII. sjednice Općinskog  vijeća možete pogledati OVDJE 


Odluku o izmjeni Odluke o sufinanciranju boravka djece u dječjem vrtiću " Krijesnica" Hrv. Kostajnica , možete pogledati OVDJE 


Odluku o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru općine D. Kukuruzari za razdoblje 2011. - 2015. možete pogledati OVDJE


Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine D. Kukuruzari za 2016. možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN

 

2. izmjene i dopune plana...

Napisao, 08.07.2016

Poziv za XVII. sjednicu Općinskog vijeća, možete pogledati OVDJE

 

Zapisnik sa XVII. sjednice Općinskog vijeća, možete pogledati OVDJE

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Komunalca Donji Kukuruzari d.o.o. za 2015. godinu, možete pogledati OVDJE

 

Odluku o pokretanju i provedbi ppostupka likvadicije trgovačkog društva Komunalac Donji Kukuruzari d.o.o, možete poglesati OVDJE

 

Odluku o dodjeli javnog priznanja Općine Donji Kukuruzari za 2016. godinu, možte pogledati

Napisao, 03.05.2016

Poziv za XVI. sjednicu Općinskog vijeća, možete pogledati OVDJE

 

Zapisnik sa XVI. sjednice Općinskog vijeća, možete pogledati OVDJE

 

Godišnje izvješće o izvršenju Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2015. godinu, možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN

 

1. Izmjene i dopune Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2016. godinu, možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN

 

Odluku o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih i Općinskom vijeću Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati

Napisao, 11.03.2016

Poziv za XV. sjednicu Općinskog vijeća, možete pogledati OVDJE

 

Zapisnik sa XV. sjednice Općinskog vijeća, možete pogledati OVDJE

 

Odluku o sufinanciranju boravka djece u Dječjem vrtiću ,, Krijesnica ,, , možete pogledati OVDJE 

 

Odluku o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financira iz proračuna Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

 

Odluku o naknadi za korištenje sportsko rekreacijskog centra u Donjim Kukuruzarima, možete pogledati OVDJE

 

Odluku o korištenju javnih površina i objekata u svrhu...