Napisao, 18.06.2013

R  E  P  U B  L  I  K  A    H  R  V  A  T  S  K  A

   SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

           OPĆINA DONJI KUKURUZARI

                    OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA   : 021-05/13-01/05

URBROJ : 2176/07-01-13-1

Dana, 18. lipnja 2013. godine

 

              Na temelju članak 9. Statuta Općine Donji Kukuruzari ( „ Službeni vjesnik „ 15/13 ) skupina od osam (8) vijećnika Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari

P R E D L A Ž E

                   nastavak sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari te za istu predlaže slijedeći : 

DNEVNI  RED

 

01.

Donošenje 1. Izmjena i dopuna Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2013. godinu,

02.

Donošenje Odluke o mjerilima za određivanje plaća općinskog načelnika, zamjenika općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine  

03.

Donošenje Odluke o naknadi za rad zamjenika općinskog načelnika Općine Donji Kukuruzari koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa, 

04.

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za utvrđivanje plaća,  naknada io drugih primanja dužnosnika, članova Općinskog vijeća, službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Kukuruzari, 

05.

Usvajanje Programa mjera za poticanje razvoja poljoprivrede na području Općine Donji Kukuruzari za razdoblje 2013. -  2015. godina.

06.

Izbor peteročlanog Povjerenstva za obilježbu proslave Dana općine Donji Kukuruzari 2013. godine

07.

Donošenje Odluke o izboru :

  1. Povjerenstvo za Statut i druga pravna pitanja,
  2. Povjerenstvo za financije i proračun,
  3. Povjerenstvo za mjesnu samoupravu,
  4. Povjerenstvo za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo, kulturu i šport

      5.   Povjerenstvo za komunalnu djelatnost

08.

Razno

                      

                Adrija Lovrić                                                                    Marija Andrić

               Jakov Pranjić                                                                       Anto Ćosić

                Pero Lučić-Jozak                                                           Lucija Matković

              Đurđica Borojević                                                              Milan Čekić