Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Donji Kukuruzari - " Službeni vjesnik" br. 36/09

Plan zaštite i spašavanja i procjene ugroženosti - " Službeni vjesnik " br. 44/12

 

Odluku o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Donji Kukuruzari , možete pogledati OVDJE

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA      : 114-06/12-01/01

UURBROJ : 2176/07-03/1-12-2

 

         Na temelju članka 15. Etičkog kodeksa državnih službenika ( „ Narodne novine „ br. 40/11 i 13/12 ) i članka 18 Etičkog kodeksa službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Kukuruzari ( KLASA : 114-06/12-01/01; URBROJ : 2176/07-03/1-12-1 od 01.12.2012 godine ) Općinski načelnik općine Donji Kukuruzari dana 03. prosinca 2012. godine donosi

 

ODLUKU

o...

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA      : 114-06/12-01/01

UURBROJ : 2176/07-03/1-12-1

 

 

Na temelju članka 48.st.1. toč. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi

( „ Narodne novine „ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11 ) i članka 50. Statuta Općine Donji Kukuruzari ( „ Službeni vjesnik“ br. 28/09, 32/09, 45/09 i 42/11 ) Općinski načelnik Općine Donji Kukuruzari dana 30. studenog 2012. godine donosi

 

ETIČKI...

1. KONCESIONAR ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA

    PODRUČJU OPĆINE DONJI KUKURUZARI

 

   „ DIMNJAČARSTVO ZAGREB „

   Bratovština 14

   10 000 Zagreb

   Vl. Fejzo Bećirović

   tel : 01/294-6908

   mob : 098-9562-581

               091-6365-448

              092-2413-444

 

2. KONCESIONAR ZA SAKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA NA

    PODRUČJU OPĆINE DONJI KUKURUZARI

    Sakupljanje i odovz komunalnog otpada s područja Općine Donji Kukuruzari privremeno vrši

    KOMUNALAC PETRINJA d.o.o.

    Gundulićeva  14

    44250...