R E P U B L I K A    H R V A T S K A

   SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

         OPĆINA DONJI KUKURUZARI

                 OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

         Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari („Službeni vjesnik“ br. 15/13 i 51/14), Općinsko vijeće općine Donji Kukuruzari na svojoj XIII. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2018. godine donijelo je

 

 

 

  PLAN PRORAČUNA OPĆINE DONJI KUKURUZARI

ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2020. i 2021. GODINU 

 

 Članak 1.

 Plan proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu sadrži sljedeće:  pogledati OVDJE

 

 Članak 2.

 

Plan  Proračuna  Općine Donji Kukuruzari za  2019. godinu  s projekcijom za 2020. i 2021. godinu stupaju na snagu 01. siječnja 2019. godine i biti će objavljen u „Službenom vjesniku“ Općine Donji Kukuruzari.

 

 

SISAČKO-MOSALVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

KLASA   : 400-08/18-01/05

URBROJ : 2176/07-01-18-3

Donji Kukuruzari, 21. prosinca 2018. godine

 

                                                               Predsjednik vijeća

 

                                                              Stipo Šapina