R  E  P U  B  L  I  K  A    H  R  V A  T  S  K  A

   SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

        OPĆINA DONJI KUKURUZARI

 

                  OPĆINSKO VIJEĆE

 

          Na temelju članka 39. st 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“  br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari („Službeni vjesnik“ br. 15/13 i 51/14), Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari na svojoj XII. sjednici održanoj dana 23. listopada 2018. godine donijelo je

 

 2. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA

 OPĆINE DONJI KUKURUZARI ZA 2018. GODINU

 

 

 

Članak 1.

 2.  Izmjene i dopune Plana proračuna za 2018. godinu sadrže sljedeće: pogledati OVDJE

 

Članak 2.

 

 

                        2. Izmjene i dopune Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari  za 2018. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u   „Službenom vjesniku“ Općine Donji Kukuruzari.

 

 

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

KLASA   : 400-08/18-01/04

URBROJ : 2176/07-01-18-2

Donji  Kukuruzari, 23. listopada 2018. godine

 

 

                                                                  Predsjednik Općinskog vijeća

 

                                                                   Stipo Šapina