Napisao Administrator, 28.12.2018

Plan nabave Općine Donji Kukuruzari za 2019. godinu, možete pogledati OVDJE

 

I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu ,  možete pogledati OVDJE 

 

Plan nabave Općine Donji Kukurzari za 2018. godinu , možete pogledati OVDJE 

 

Plan nabave Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu, možete pogledati OVDJE 

 

1. izmjene i dopune Plana nabave Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu možete pogledati  OVDJE 

 

Plan nabave Općine Donji Kukuruzari za 2016. godinu, možete pogledati OVDJE 

 

1. izmjene i...

Napisao Administrator, 21.08.2017

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga , možete pogledati OVDJE 

Napisao Administrator, 02.09.2016

Pregled sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma za 2013. godinu, možete pogledati OVDJE

 

Pregled sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma za 2014. godinu (STANJE 30.06.2014 )

 

Pregled sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma za 2014. godinu (STANJE 31.12.2014 ).

 

Pregled sklopljenih ugovora i okvirnih  sporazuma  za 2015. godinu ( STANJE 31.12.2015 )

 

Pregled sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma za 2016. godinu ( STANJE 30.06.2016.) 

 

Pregled sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma za 2016. godinu ( STANJE 31.12.2016....

Napisao Administrator, 08.01.2016

Odluku o proceduri naplate prihoda Općine D. Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

Napisao Administrator, 28.01.2015

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA  DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA  : 023-08/12-01/01

URBROJ: 2176/07-03/1-12-1

Dana, 03. rujna 2012. godine

 

 

            Na temelju članka 50. Statuta Općine Donji Kukuruzari („Službeni vjesnik“ broj 28/09, 32/09, 45/09, 42/11 i 8/12 ), a u svezi sa člankom 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti „Narodne novine“, broj 139/10) i člankom 1. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“, broj...